Signal Whatsapp Wechat IG FB
地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(萬) 呎價 詳細內容
  2022-01-21 西半山 安峰大廈 20 B 888 詳情
  2022-01-21 西營盤 臻蓺 7 E 540 詳情
  2022-01-21 西營盤 安達中心 9 C 449 635 @14143 詳情
  2022-01-20 西半山 豫苑 第02座 18 E 704 1220 @17330 詳情
  2022-01-20 西半山 駿豪閣 16 E 669 1210 @18087 詳情
  2022-01-19 西半山 大學閣 第01座 16 A 25805.4 詳情
  2022-01-19 西半山 大學閣 第01座 15 A 9522 詳情
  2022-01-19 西半山 大學閣 第01座 15 B 9187.2 詳情
  2022-01-19 西半山 興華樓 APT A 2 3 690 詳情
  2022-01-19 西營盤 臻蓺 7 E 540 詳情
  2022-01-19 西營盤 昌景閣 16 D 548 詳情
  2022-01-19 西營盤 縉城峰 第01座 16 E 627 1180 @18820 詳情
  2022-01-18 西營盤 兆祥大廈 2 A 533 580 @10882 詳情
  2022-01-18 西營盤 均益大廈 第03期 A座 2 8 457 詳情
  2022-01-18 西營盤 均益大廈 第03期 A座 14 14 630 詳情
  2022-01-18 西營盤 金風大廈 21 C 503 670 @13320 詳情
  2022-01-18 西半山 巴丙頓山 19 C 3182 詳情
  2022-01-18 西半山 殷樺花園 第02期 28 C 1063 2030 @19097 詳情
  2022-01-18 西營盤 星鑽 35 F 2200 詳情
  2022-01-18 西營盤 居仁閣 11 B 556 688 @12374 詳情